Praktijkinformatie – Huisartspraktijk Burdaard – Burdaard

Welkom op de website van Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Burdaard

Heeft u vragen over de coronavaccinatie? Bel dan het landelijke informatienummer 0800-1351 of kijk op de website www.coronavaccinatie.nl

Beltijden
8.00-9.30 uur: Maken van afspraken voor consult, visite of terugbelafspraak
14.00-15.00 uur: Telefonisch spreekuur voor opvragen van uitslagen.

Huisartspraktijk Burdaard
Jislumerdyk 12 9111 HC Burdaard

Praktijkinformatie

De apotheekhoudende huisartspraktijk in Burdaard is gevestigd in het voormalige Groene Kruisgebouw aan de Jislumerdyk 12.

Adres/contactgegevens

Jislumerdyk 12
9111 HC Burdaard
tel. 0519-332477 (Keuzemenu: 1: Spoed, 2: Apotheek, 3: Assistente huisarts).
fax. 0519-332862

Beltijden

8.00-9.30 uur: Maken van afspraken voor consult, visite of terugbelafspraak

14.00-15.00 uur: Telefonisch spreekuur door assistente voor opvragen van uitslagen.

Zoekt u meer informatie over beltijden? Kijk dan bij Praktijkinformatie > Afspraken.

Spoedgeval?

Is er sprake van een levensbedreigende aandoening?

Tijdens kantooruren: 0519-33 24 77 en druk op 1

Spoedgeval tijdens avond, nacht en weekend: Dokterswacht Friesland 0900-112 7 112 (keuze 1 alleen in geval van levensbedreigende situatie, of bel 112)

Spoedrecept?

Voor spoedrecepten kunt u van 8-17 uur bij ons terecht (op woensdag van 8-12 uur; van 12-17 uur bij apotheek Hallum). Bel daarvoor naar de apotheek of kom bij ons langs (telefonisch 0519-332477 optie 2, dan krijgt u de apotheek-assistent aan de telefoon).

In de avonden, nachten en weekenden kunt u contact opnemen met de Dokterswacht, zo nodig zullen zij u verwijzen naar de spoedapotheek in Dokkum.

Let op: bij aflevering van medicatie door de spoedapotheek Dokkum zijn extra kosten verbonden.

Advies is dus om uw herhaalmedicatie tijdig te bestellen, hiervoor is de Dokterswacht Friesland / Spoedapotheek niet de bedoeld.

Nieuws uit de praktijk

Nieuwe praktijkmanager

Sinds november 2023 is mevrouw IJsinga twee ochtenden bij ons in de praktijk werkzaam als praktijkmanager. Zij helpt ons met het uitvoeren van allerlei administratieve taken waar we als praktijk en apotheek steeds meer mee te maken hebben. Wij zijn blij met haar hulp en ondersteuning!

Nieuwe huisarts in opleiding in de praktijk per 1 maart

Per 1 maart komt dokter Van Bruggen in Burdaard werken. Hij is basisarts en sinds 2 jaar huisarts in opleiding. De opleiding duurt drie jaar. Voor het laatste jaar komt hij dus bij ons in de praktijk.

“Even voorstellen: Per 1 maart 2024 begin ik, Milo van Bruggen, 30 jaar oud, in de praktijk. Ik zal hier gedurende een jaar werkzaam zijn in het kader van mijn laatste jaar in de huisartsopleiding. In het dagelijks leven woon ik in Groningen en houd ik me bezig met voornamelijk sporten (hardlopen) en koken/ bakken. Mijn eerste indrukken van de praktijk en de omgeving zijn erg positief en ik kijk er dan ook naar uit om nader kennis te maken en meer te leren. Wie weet komen we elkaar komend jaar tegen!”

Heeft u zich al aangemeld bij het patiëntenportaal?

U kunt delen van uw huisartsdossier inzien via www.Mijngezondheid.Net. U moet eerst een account aanmaken. De huisarts moet dan eerst uw dossier vrijgeven, zij krijgt daar automatisch een melding van en geeft uw dossier dan vrij, meestal dezelfde dag. Daarna kunt u inloggen met uw DigiD. U kunt bijvoorbeeld delen van het journaal zien, uitslagen bekijken en de huisarts een e-consult sturen.

Huisartspraktijk Burdaard werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek

Huisartspraktijk Burdaard is aangesloten bij het Academisch Huisarts Ontwikkel Netwerk (AHON). In het AHON werken huisartsen uit Noord- en Oost-Nederland samen met de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde en Langdurige Zorg van het UMCG. De praktijk maakt zo wetenschappelijk onderzoek mogelijk.

Wetenschappelijk onderzoek
Deze huisartspraktijk levert gegevens aan over de verleende zorg aan patiënten. Het AHON zorgt ervoor dat deze gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Soms worden deze gegevens ook gebruikt in het onderwijs aan medisch studenten en toekomstige huisartsen. Het gaat hier om gegevens over de zorg voor de patiënten die uw huisarts in de zorgadministratie vastlegt, bijvoorbeeld over de diagnose, het medicijngebruik, de laboratoriumresultaten en de behandeling.

Wat wordt er gedaan met de resultaten?
Uw huisarts wordt op de hoogte gehouden van de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek. Daardoor kunnen de resultaten in de huisartspraktijk worden gebruikt voor het verbeteren van de zorg.

Voorbeelden van vragen die te beantwoorden zijn met wetenschappelijk onderzoek:

 • Kan een acute oorontsteking bij kinderen worden voorspeld?
 • Waardoor kunnen mensen darmkanker krijgen?
 • Wat is het gevaar van het tegelijk gebruiken van veel verschillende medicijnen?

Het kan zijn dat u benaderd wordt voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Selectie van geschikte deelnemers gebeurt op basis van anonieme zorggegevens. Onderzoekers krijgen zonder uw toestemming geen inzage in uw medische gegevens!

Privacy
Het AHON besteedt veel zorg aan bescherming van de privacy van u als patiënt en uw huisarts. Er worden géén gegevens, zoals naam, adres of burgerservicenummer (BSN) verzameld, waarmee u als patiënt kan worden herkend. In de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek is daardoor nooit te zien van welke patiënten gegevens zijn gebruikt. De zorggegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Het AHON heeft dit vastgelegd in een privacyregeling die te vinden is op de website van het AHON: www.umcg.nl/ahon

Bezwaar?
Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van uw zorggegevens voor wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u dit op elk moment laten weten aan de huisarts of de assistente. U krijgt dan een formulier om in te vullen (de ‘verklaring van bezwaar’). Op de AHON-website kunt u deze ook vinden door hier te klikken. Uw gegevens worden dan niet gebruikt.

Vragen over het AHON?
Bij vragen kunt per mail contact opnemen met het AHON:
E-mail: ahon@umcg.nl
Of kijk op de website: www.umcg.nl/ahon

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijken kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijken Ferwerderadiel is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijken Ferwerderadiel hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een schriftelijke aanvraag kenbaar maken aan Huisartsenpraktijken Ferwerderadiel. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op de aanvraag

U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u de aanvraag zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijken Ferwerderadiel is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Huisartsenpraktijken Ferwerderadiel hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens
Huisartsenpraktijken Ferwerderadiel wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.